• Pimento

De participatietrap: zo schakel je jongeren in

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019


Welke rol krijgen jongeren?


De participatietrap helpt je om te bepalen welke rol jongeren kunnen of mogen innemen. Zo weten zowel jij als de jongeren zelf waar ze zich aan mogen verwachten.


Hoe meer invloed je als organisatie wil hebben op het eindproduct, hoe kleiner het aandeel van de jongeren. En omgekeerd. Hou steeds het doel van je participatieproject met jongeren voor ogen. Bewaak als organisatie het kader: ‘Wat is legaal? Waar hebben we middelen voor? Wat is een niet-overdreven engagement?’


Maar laat de inhoud zoveel mogelijk aan de jongeren over. Anders zou hun betrokkenheid compleet nutteloos zijn, want zij kennen het beste hun leeftijdsgenoten en hun noden!

Geef ze dan ook voldoende vrijheid om nieuwe initiatieven uit te proberen.

Zeer spannend als organisatie. Maar zeker de moeite waard!


Jongeren als informant


Een raad van bestuur van een jeugdwerkorganisatie, bestaande uit volwassen vrijwilligers, ontwerpt plannen voor de buitenspeelruimte. Na goedkeuring van het project worden de jongeren geïnformeerd over de genomen beslissingen.

 • De jongere krijgt en geeft vrijblijvend informatie.

 • De organisatie beslist wat er met die info gebeurt.

 • Vaak informele rol

 • De organisatie heeft weinig verantwoordingsplicht.

Bijvoorbeeld: bevraging via enquête of via een brievenbus waar jongeren ideeën kunnen indienen.


Jongeren als adviseur


De leden van de raad van bestuur vragen voor de volgende vergadering (grondig) advies aan de jongeren over hoe de buitenspeelruimte het beste ingekleed wordt. Het advies is enkel input en er worden geen garanties gegeven dat het gevolgd zal worden.

 • De jongere geeft (structureel of eenmalig) input, advies of ideeën.

 • De organisatie beslist wat er met die info gebeurt.

 • Formele rol

 • De organisatie wordt verwacht terug te koppelen.

Bijvoorbeeld: via een bevraging op een leerlingenraad, via een focusgroepsgesprek.Jongeren als coproducent


Jongeren werken samen met de raad van bestuur aan de uitwerking van het voorstel voor een buitenspeelruimte. Jongeren komen op de volgende vergadering het project mee voorstellen. Uiteindelijk beslist de raad van bestuur wat ze met het voorstel zullen doen.

 • De jongere voert bepaalde taken uit, werkt ideeën uit.

 • De organisatie beslist welke taken de coproducent mag opnemen.

 • Formele rol

 • De organisatie volgt nauw op, ondersteunt en koppelt informatie terug.


Jongeren als medebeslisser


Jongeren krijgen het mandaat om de buitenspeelruimte mee vorm te geven. Ze krijgen bijvoorbeeld een afgebakende opdracht: ‘Hoe moet het speeltuig in de buitenspeelruimte eruitzien?’

Of de jongeren volgen het hele project mee op met de raad van bestuur waar ze ook in zetelen. Hun beslissingsmandaat over de buitenspeelruimte (of de deelopdracht) is even groot als dat van de volwassen vrijwilligers.

 • De jongere mag mee beslissen over bepaalde thema’s, het beleid, enzovoort.

 • De organisatie staat op dezelfde hoogte als medebeslisser.

 • Formele rol

 • De organisatie denkt mee na, voert mee uit en heeft maar een deel van het beslissingsrecht.


Jongeren als beslisser


Jongeren mogen helemaal zelf de buitenspeelruimte vormgeven. Ze weten wat het budget en de deadline zijn. Daarbinnen mogen ze alles zelf beslissen. Ofwel laat de raad van bestuur heel het project los en coacht ze de jongeren langs de zijlijn. Ofwel zetelen er enkel jongeren in de raad van bestuur.

 • De jongere heeft eindverantwoordelijkheid over bepaalde thema’s, het beleid, enzovoort.

 • De organisatie heeft een ondersteunende/coachende rol.

 • Formele rol

 • De organisatie laat de teugels los en kan enkel terugfluiten bij overschrijding van het wettelijk kader.

282 weergaven